suomi svenska

Menu

Sulje

AloitussivuLääkkeiden yhteisvaikutukset
Etsi lääkeaineiden yhteisvaikutukset
Etsi lääkkeiden yhteisvaikutuksia valmisteen geneerisellä nimellä, tai avainsanoilla

Luettelossa olevat lääkkeet ovat ohjeellisia, eikä niitä pidetä kattavana luettelona kaikista mahdollisista lääkkeistä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia PAXLOVID:n kanssa (nirmatrelviiritabletit ja ritonaviiritabletit). Terveydenhuollon tarjoajan tulee saada kattavat tiedot asianmukaisista viitteistä. Jos sinulla on kysyttävää tai lisätietoja, ota yhteyttä Pfizer Medical Informationiin [email protected] tai soita 09-430040.

Hakutulos saattaa vaatia lisätutkimuksia. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

Jos hakuusi ei löydy vastausta, lue täydellinen valmisteyhteenveto tästä tai ota yhteyttä Pfizer Medical Informationiin sähköpostitse [email protected] tai soita numeroon 09-430040.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Lääkevalmisteluokka

Luokkaan kuuluvat lääkevalmisteet (AUC-muutos, Cmax-muutos)

Kliiniset kommentit

Alfa1- adrenoreseptorin antagonistit

↑Alfutsosiini

Alfutsosiinin suurentuneesta pitoisuudesta plasmassa voi aiheutua vaikea-asteista hypotensiota ja se on näin ollen vasta-aiheinen (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Amfetamiinijohdannaiset

↑Amfetamiini

Retroviruslääkkeenä annettu ritonaviiri todennäköisesti estää CYP2D6:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan amfetamiinin ja sen johdannaisten pitoisuuksia. Haittavaikutusten huolellista seurantaa suositellaan, kun näitä lääkkeitä annetaan samanaikaisesti Paxlovid-valmisteen kanssa.

Kipulääkkeet

↑Buprenorfiini (57 %, 77 %)

Buprenorfiinin ja sen aktiivisen metaboliitin pitoisuuksien suurenemiset plasmassa eivät johtaneet kliinisesti merkittäviin farmakodynaamisiin muutoksiin opioideille toleranttien potilaiden populaatiossa. Buprenorfiiniannoksen muuttaminen ei näin ollen ehkä ole välttämätöntä, kun nämä kaksi annetaan yhdessä

Kipulääkkeet

↑Fentanyyli

Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri estää CYP3A4:ää ja näin ollen sen odotetaan suurentavan fentanyylin pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten (mukaan lukien hengityslama) huolellista seurantaa suositellaan, kun fentanyyliä käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa. 

Kipulääkkeet

↓Metadoni (36 %, 38 %)

Metadoniannoksen suurentaminen voi olla välttämätöntä, kun sitä käytetään yhdessä farmakokinetiikan tehostajana käytetyn ritonaviirin kanssa, koska glukuronidaatio indusoituu. Annoksen muuttamista on harkittava perustuen potilaan kliiniseen vasteeseen metadonihoidolle. 

Kipulääkkeet

↓Morfiini

Morfiinin määrät voivat laskea, koska farmakokineettisenä tehostajana, samanaikaisesti käytetty ritonaviiri indusoi glukuronidaatiota.

Kipulääkkeet

↑Petidiini  

Samanaikainen käyttö voi voimistaa tai pidentää opioidien vaikutuksia. Jos samanaikainen käyttö on välttämätöntä, harkitse petidiiniannoksen pienentämistä. Mahdollisen hengityslaman ja sedaation seuranta on tarpeen.

Kipulääkkeet

↓Piroksikaami

Piroksikaamialtistuksen väheneminen Paxlovidin aiheuttaman CYP2C9-induktion vuoksi.

Antianginaaliset lääkkeet

↑Ranolatsiini

Ranolatsiinin pitoisuuksien odotetaan suurenevan johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä. Samanaikainen käyttö ranolatsiinin kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Rytmihäiriölääkkeet

↑Amiodaroni,
↑Dronedaroni,
↑Flekainidi,
↑Propafenoni,
↑Kinidiini

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä seuraa todennäköisesti amiodaronin, dronedaronin, flekainidin, propafenonin ja kinidiinin suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Rytmihäiriölääkkeet

↑Digoksiini

Tämä yhteisvaikutus voi johtua farmakokineettisenä tehostajana annetun ritonaviirin aikaansaaman P-gp-välitteisen digoksiinin ulospumppauksen muuttumisesta. Digoksiinin pitoisuuden odotetaan suurenevan. Seuraa digoksiinin pitoisuutta (jos mahdollista) sekä digoksiinin turvallisuutta ja tehoa.

Astmalääkkeet

↓Teofylliini (43 %, 32 %)

Teofylliinin annosta on ehkä lisättävä, kun sitä käytetään yhdessä ritonaviirin kanssa, tämä johtuu CYP1A2-entsyymin induktiosta.

Syöpälääkkeet

↑Abemasiklibi

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A4:n estymisestä. Abemasiklibin ja Paxlovid-valmisteen samanaikaista käyttöä on vältettävä. Jos samanaikaista käyttöä pidetään välttämättömänä, katso annoksen muuttamista koskevat suositukset abemasiklibin valmisteyhteenvedosta. Seuraa abemasiklibiin liittyviä haittavaikutuksia.

Syöpälääkkeet

↑Afatinibi

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen siitä, että ritonaviiri estää rintasyöpäresistenssiproteiinia (BCRP) ja akuuttia P-gp:tä. AUC:n ja Cmax:n suurenemisen määrä riippuu ritonaviirinannon ajoituksesta. On oltava varovainen käytettäessä afatinibia Paxlovid-valmisteen kanssa (ks. afatinibin valmisteyhteenveto). Seuraa afatinibiin liittyviä haittavaikutuksia.

Syöpälääkkeet

↑Apalutamidi

Apalutamidi on kohtalainen tai voimakas CYP3A4:n indusoija ja tämä voi johtaa alentuneeseen nirmatrelviiri/ritonaviiri- altistukseen ja virologisen vasteen menetykseen. Lisäksi apalutamidin pitoisuudet seerumissa voivat suurentua, kun sitä käytetään yhdessä ritonaviirin kanssa, mikä voi johtaa vakaviin haittatapahtumiin, kuten kouristuskohtaukseen. Paxlovid-valmisteen samanaikainen käyttö apalutamidin kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). 

Syöpälääkkeet

↑Seritinibi

Seritinibin pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n ja P-gp:n estymisestä. On oltava varovainen käytettäessä seritinibiä Paxlovid-valmisteen kanssa. Katso annoksen muuttamista koskevat suositukset seritinibin valmisteyhteenvedosta. Seuraa seritinibiin liittyviä haittavaikutuksia.

Syöpälääkkeet

↑Dasatinibi,
↑Nilotinibi,
↑Vinblastiini
↑Vinkristiini
​​​​

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua, kun sitä käytetään yhdessä ritonaviirin kanssa, mikä voi johtaa vakavien haittatapahtumien ilmaantuvuuden suurenemiseen.

Syöpälääkkeet

↑Enkorafenibi

Enkorafenibin pitoisuudet seerumissa voivat suurentua, kun sitä käytetään yhdessä ritonaviirin kanssa, mikä voi suurentaa toksisuuden riskiä, mukaan lukien vakavien haittatapahtumien riski, kuten QT-ajan piteneminen. Enkorafenibin ja ritonaviirin samanaikaista käyttöä on vältettävä. Jos hyödyn katsotaan olevan riskiä suurempi ja ritonaviiria on käytettävä, potilaiden turvallisuutta on seurattava huolellisesti.

Syöpälääkkeet

↑Fostamatinibi

Fostamatinibin samanaikainen käyttö ritonaviirin kanssa voi suurentaa altistumista fostamatinibin metaboliitille, R406:lle, mikä johtaa annosriippuvaisiin haittatapahtumiin, kuten hepatotoksisuus, neutropenia, hypertensio tai ripuli. Jos sellaisia tapahtumia ilmenee, katso annoksen pienentämistä koskevia suosituksia fostamatinibin valmisteyhteenvedosta.

Syöpälääkkeet

↑Ibrutinibi

Ibrutinibin pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä, mikä johtaa toksisuusriskin, mukaan lukien tuumorilyysioireyhtymän riski, suurenemiseen. Ibrutinibin ja ritonaviirin samanaikaista käyttöä on vältettävä. Jos hyödyn katsotaan olevan riskiä suurempi ja ritonaviiria on käytettävä, pienennä ibrutinibiannos 140 mg:aan ja seuraa potilaita huolellisesti toksisuuden varalta.

Syöpälääkkeet

↑Neratinibi

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A4:n estymisestä. Neratinibin samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista johtuen vakavista ja/tai hengenvaarallisista mahdollisista reaktioista, kuten hepatotoksisuus (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Syöpälääkkeet

↑Venetoklaksi

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä. Tämä johtaa tuumorilyysioireyhtymän suurentuneeseen riskiin annosta aloitettaessa ja annoksen suurentamisvaiheessa ja on näin ollen vasta-aiheista (katso  valmisteyhteenvedon kohta 4.3 ja venetoklaksin valmisteyhteenveto). Niiden potilaiden tapauksessa, jotka ovat suorittaneet loppuun annoksen suurentamisvaiheen ja joiden päivittäinen venetoklaksiannos on vakio, pienennä venetoklaksiannosta ainakin 75 % kun sitä käytetään voimakkaiden CYP3A:n estäjien kanssa (katso annostusohjeet venetoklaksin valmisteyhteenvedosta).

Antikoagulantit

↑Dabigatraani (94 %, 133 %)

Paxlovid-valmisteen samanaikaisen käytön odotetaan suurentavan dabigatraanin pitoisuutta, mikä suurentaa verenvuotoriskiä. Pienennä dabigatraaninannosta tai vältä samanaikaista käyttöä. Katso lisätietoja dabigatraanivalmisteen pakkausmerkinnöistä.

Antikoagulantit

↑Rivaroksabaani (153 %, 53 %)

CYP3A:n ja P-gp:n esto johtaa suurentuneisiin pitoisuuksiin plasmassa ja rivaroksabaanin farmakodynaamisiin vaikutuksiin, jotka voivat johtaa verenvuotoriskin suurenemiseen. Näin ollen Paxlovid-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat rivaroksabaania.

Antikoagulantit

Varfariini,
↑↓S-varfariini (9 %, 9 %),
↓↔R-varfariini (33 %)

CYP1A2:n ja CYP2C9:n induktio johtaa R-varfariinimäärien pienenemiseen, kun taas vain vähän farmakokineettistä vaikutusta havaitaan S-varfariinin tapauksessa, kun sitä käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.
​​​​​​​Pienentyneet R-varfariinimäärät voivat johtaa antikoagulaation vähentymiseen, joten antikoagulaatioparametrien seuraamista suositellaan kun varfariinia käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Antikonvulsiiviset lääkkeet

Karbamatsepiini Fenobarbitaali,
​​​​​​​Fenytoiini

Karbamatsepiini pienentää nirmatrelviirin AUC-arvoa 55 % ja Cmax-arvoa 43 % . Fenobarbitaali ja fenytoiini ovat voimakkaita CYP3A4:n indusoijia ja tämä voi johtaa alentuneeseen nirmatrelviiri- ja ritonaviirialtistukseen ja virologisen vasteen menetykseen. Karbamatsepiinin, fenobarbitaalin ja fenytoiinin samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Antikonvulsiiviset lääkkeet

↓Divalproeksi,
​​​​​​​ Lamotrigiini,
​​​​​​​ Fenytoiini

Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri indusoi CYP2C9:n aikaansaamaa oksidaatiota ja glukuronidaatiota ja näin ollen sen odotetaan pienentävän antikonvulsiivisten lääkkeiden pitoisuuksia plasmassa. Seerumissa olevien määrien tai terapeuttisten vaikutusten huolellista seurantaa suositellaan, kun näitä lääkkeitä annetaan samanaikaisesti ritonaviirin kanssa. Fenytoiini voi alentaa ritonaviirin määriä seerumissa.

Infektiolääkkeet

↑Ketokonatsoli (3,4-kertainen, 55 %)

Ritonaviiri estää ketokonatsolin CYP3A-välitteistä metaboliaa. Koska ruoansulatuskanavan ja maksan haittavaikutuksien ilmaantuvuus on suurentunut, ketokonatsolin annoksen pienentämistä on harkittava, kun sitä käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Masennuslääkkeet

↑Amitriptyliini,
Fluoksetiini,
Imipramiini,
Nortriptyliini,
Paroksetiini,
Sertraliini

Retroviruslääkkeenä annettu ritonaviiri todennäköisesti estää CYP2D6:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan imipramiinin, amitriptyliinin, nortriptyliinin, fluoksetiinin, paroksetiinin tai sertraliinin pitoisuuksia. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun näitä lääkkeitä annetaan samanaikaisesti retroviruslääkkeenä käytettyjen ritonaviiriannosten kanssa (katso  valmisteyhteenvedon kohta 4.4).

Kihtilääkkeet

↑Kolkisiini

Kolkisiinin pitoisuuksien odotetaan suurenevan kun kolkisiinia käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa. Hengenvaarallisia ja kuolemaan johtaneita lääkeaineiden yhteisvaikutuksia on raportoitu potilailla, joita on hoidettu kolkisiinilla ja ritonaviirilla (CYP3A4:n ja P-gp:n estyminen). Kolkisiinin samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

HCV-viruslääkkeet

↑Glekapreviiri/pibrentasviiri

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta P-gp:n, BCRP:n ja OATP1B:n estymisestä. Glekapreviirin/pibrentasviirin ja Paxlovid-valmisteen samanaikaista käyttöä ei suositella johtuen ALAT-arvojen suurenemisen suurentuneesta riskistä glekapreviirialtistuksen kasvaessa.

Antihistamiinit

↑Feksofenadiini

Ritonaviiri voi muuttaa P-gp-välitteistä feksofenadiinin ulospumppausta kun sitä käytetään farmakokinetiikan tehostajana, mikä johtaa feksofenadiinin pitoisuuksien suurenemiseen.

Antihistamiinit

↑Loratadiini

Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri estää CYP3A:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan loratadiinin pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten huolellista seurantaa suositellaan, kun loratadiinia käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Antihistamiinit

↑Terfenadiini

Terfenadiinin lisääntynyt pitoisuus plasmassa. Koska tämän aineen aiheuttama vakavien rytmihäiriöiden riski suurenee, samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3).

HIV-lääkkeet

↑Efavirentsi (21 %)

Haittavaikutuksia (esim. heitehuimaus, pahoinvointi, parestesia) ja poikkeavia laboratorioarvoja (maksaentsyymit koholla) on havaittu useammin, kun efavirentsiä käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

HIV-lääkkeet

↑Maraviroki (161 %, 28 %)

Ritonaviiri suurentaa maravirokin määriä seerumissa, mikä johtuu CYP3A:n estymisestä. Maraviroki voidaan antaa ritonaviirin kanssa maravirokialtistumisen suurentamiseksi. Katso lisätietoja maravirokin valmisteyhteenvedosta.

HIV-lääkkeet

↓Raltegraviiri (16 %, 1 %)

Ritonaviirin käyttö yhdessä raltegraviirin kanssa johtaa raltegraviirin tasojen vähäiseen pienenemiseen.

HIV-lääkkeet

↓Tsidovudiini (25 %, ei määritelty)

Ritonaviiri voi indusoida tsidovudiinin glukuronidaation, mikä johtaa tsidovudiinin määrien vähäiseen pienenemiseen. Annoksen muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen.

Infektiolääkkeet

↓Atovakvoni

Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri indusoi glukuronidaatiota ja näin ollen sen odotetaan pienentävän atovakvonin pitoisuuksia plasmassa. Seerumissa olevien määrien tai terapeuttisten vaikutusten huolellista seurantaa suositellaan, kun atovakvonia annetaan samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Infektiolääkkeet

↑Bedakiliini

Mitään yhteisvaikutustutkimusta ei ole saatavilla pelkästään ritonaviirille. Koska on olemassa bedakiliiniin liittyvien haittatapahtumien riski, samanaikaista käyttöä on vältettävä. Jos hyöty on suurempi kuin riski, bedakiliinin samanaikainen käyttö ritonaviirin kanssa on tehtävä varoen. Useammin tehtyä sydänsähkökäyrän seuraamista ja transaminaasien seuraamista suositellaan (ks. bedakiliinin valmisteyhteenveto).

Infektiolääkkeet

↑Klaritromysiini (77 %, 31 %),
↓14-OH klaritromysiinin metaboliitti (100 %, 99 %)

Koska klaritromysiinillä on suuri terapeuttinen ikkuna, annoksen pienentämisen ei pitäisi olla tarpeen potilaille, joiden munuaiset toimivat normaalisti. Yli 1 g:n päiväannoksia klaritromysiiniä ei pidä antaa farmakokinetiikan tehostajana käytetyn ritonaviirin kanssa. Jos potilailla on munuaisen vajaatoimintaa, on harkittava klaritromysiiniannoksen pienentämistä: potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on 30–60 ml/min, annosta on pienennettävä 50 % (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.2 vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden osalta).

Infektiolääkkeet

Delamanidi

Mitään yhteisvaikutustutkimusta ei ole saatavilla pelkästään ritonaviirille. Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa, jossa delamanidia annettiin 100 mg kahdesti päivässä ja lopinaviiria 400 mg ja ritonaviiria 100 mg kahdesti päivässä 14 päivän ajan, delamanidin metaboliitin, DM 6705:n altistus oli lisääntynyt 30 %. Koska on olemassa DM-6705:een liittyvä QTc-ajan pidentymisen riski, jos delamanidin samanaikainen käyttö ritonaviirin kanssa katsotaan välttämättömäksi, suositellaan hyvin usein tehtävää EKG-seurantaa koko Paxlovid-hoitojakson ajan (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.4 ja delamanidin valmisteyhteenveto).

Infektiolääkkeet

↑Erytromysiini,
↑Itrakonatsoli*

Itrakonatsoli suurentaa nirmatrelviirin AUC-arvoa 39 % ja Cmax-arvoa 19 %. Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri estää CYP3A4:ää ja näin ollen sen odotetaan suurentavan itrakonatsolin ja erytromysiinin pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten huolellista seurantaa suositellaan, kun erytromysiiniä tai itrakonatsolia käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Infektiolääkkeet

↑Fusidiinihappo

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä seuraa todennäköisesti sekä fusidiinihapon että ritonaviirin suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Infektiolääkkeet

↑Rifabutiini (4-kertainen, 2,5-kertainen),
↑25-O-desasetyylirifabutiini-metaboliitti (38-kertainen, 16-kertainen)

Johtuen rifabutiinin AUC:n suuresta suurenemisesta, rifabutiinin annoksen pienentäminen arvoon 150 mg 3 kertaa viikossa voi olla aiheellista, kun sitä käytetään yhdessä farmakokinetiikan tehostajana käytetyn ritonaviirin kanssa. 

Infektiolääkkeet

Rifampisiini

Sulfametoksatsolin/trimetopriimin annoksen muuttamisen samanaikaisesti käytetyn ritonaviirihoidon kanssa ei pitäisi olla tarpeen.

Infektiolääkkeet

Sulfametoksatsoli/trimetopriimi

Rifampisiini on voimakas CYP3A4:n indusoija ja tämä voi johtaa alentuneeseen nirmatrelviiri- ja ritonaviirialtistukseen ja virologisen vasteen menetykseen. Rifampisiinin samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Infektiolääkkeet

↓Vorikonatsoli (39 %, 24 %)

Vorikonatsolin samanaikaista käyttöä farmakokinetiikan tehostajana käytetyn ritonaviirin kanssa on vältettävä, paitsi jos potilaan hyöty/riski-arviointi oikeuttaa vorikonatsolin käytön.

Psykoosilääkkeet

↑Klotsapiini,
​​​​​​​↑Pimotsidi

Ritonaviirin samanaikaisesta annosta seuraa todennäköisesti klotsapiinin tai pimotsidin suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Psykoosilääkkeet

↑Haloperidoli,
↑Risperidoni,
↑Tioridatsiini

Ritonaviiri todennäköisesti estää CYP2D6:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan haloperidolin, risperidonin ja tioridatsiinin pitoisuuksia. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun näitä lääkkeitä annetaan samanaikaisesti retroviruslääkkeenä käytettyjen ritonaviiriannosten kanssa.

Psykoosilääkkeet

↑Lurasidoni

Lurasidonin pitoisuuksien odotetaan suurenevan johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä. Lurasidonin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Psykoosilääkkeet

↑Ketiapiini

Ketiapiinin pitoisuuksien odotetaan suurenevan johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä. Paxlovid-valmisteen ja ketiapiinin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista, koska se saattaa lisätä ketiapiiniin liittyvää toksisuutta (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Eturauhasen liikakasvun hoitoon tarkoitetut lääkkeet

↑Silodosiini

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista posturaalisen hypotension mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

β2-agonistit (pitkävaikutteinen)

↑Salmeteroli

Ritonaviiri estää CYP3A4:ää ja näin ollen salmeterolin pitoisuuksien plasmassa odotetaan suurenevan selvästi. Näin ollen samanaikaista käyttöä ei suositella.

Kalsiumkanavan salpaajat

↑Amlodipiini,
↑Diltiatseemi,
​​​​​​​↑Nifedipiini

Retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri estää CYP3A4:ää ja näin ollen sen odotetaan suurentavan kalsiumkanavan antagonistien pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun amlodipiinia, diltiatseemia tai nifedipiinia annetaan samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Kalsiumkanavan salpaajat

↑Lerkanidipiini

Lerkanidipiinin samanaikaista käyttöä Paxlovid-valmisteen kanssa on vältettävä.

Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet

↑Eplerenoni

Eplerenonin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista hyperkalemian mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet

↑Ivabradiini

Samanaikainen käyttö ivabradiinin kanssa on vasta-aiheista bradykardian tai johtumishäiriöiden mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Endoteliinin antagonistit

↑Bosentaani

Bosentaanin ja ritonaviirin samanaikainen käyttö voi suurentaa bosentaanin vakaan tilan maksimipitoisuuksia (Cmax) ja AUC-arvoa.

Endoteliinin antagonistit

↑Riosiguaatti

Pitoisuudet seerumissa voivat suurentua johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n ja P-gp:n estymisestä. Riosiguaatin samanaikaista antoa Paxlovid-valmisteen kanssa ei suositella (katso riosiguaatin valmisteyhteenvetoa).

Ergotjohdannaiset (torajyväjohdannaiset)

↑Dihydroergotamiini,
↑Ergonoviini,
↑Ergotamiini,
​​​​​​​↑Metyyliergometriini

Ritonaviirin samanaikaisesta annosta seuraa todennäköisesti ergotjohdannaisten suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Ruoansulatuskanavan motiliteettia muuntavat aineet

↑Sisapridi

Sisapridin lisääntyneet pitoisuudet plasmassa. Näin ollen tämän aineen aiheuttamien vakavien rytmihäiriöiden riski on suurentunut ja näin ollen samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Rohdosvalmisteet

Mäkikuisma

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet johtuen alentuneiden plasmassa olevien pitoisuuksien riskistä ja nirmatrelviirin ja ritonaviirin heikentyneiden kliinisten vaikutusten riskistä, ja näin ollen samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

HMG-CoA- reduktaasin estäjät

↑Atorvastatiini
​​​​​​​Fluvastatiini
Lovastatiini,
Pravastatiini,
Rosuvastatiini
​​​​​​​Simvastatiini

HMG-CoA-reduktaasin estäjillä, jotka ovat erittäin riippuvaisia CYP3A-metaboliasta, kuten lovastatiini ja simvastatiini, odotetaan olevan merkittävästi suurentuneet pitoisuudet plasmassa, kun niitä käytetään ritonaviirin kanssa, jota käytetään retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana. Koska lovastatiinin ja simvastatiinin suurentuneet pitoisuudet voivat altistaa potilaita myopatioille, kuten rabdomyolyysi, näiden lääkevalmisteiden yhdistelmä ritonaviirin kanssa on vasta-aiheinen. Atorvastatiini on vähemmän riippuvainen CYP3A:sta metabolian suhteen. Vaikka rosuvastatiinin eliminaatio ei riipukaan CYP3A:sta, rosuvastatiinialtistuksen kohoamista on raportoitu kun ritonaviiria käytetään samanaikaisesti. Tämän yhteisvaikutuksen mekanismi ei ole selvä, mutta saattaa johtua kuljetusproteiinin estymisestä. Kun niitä käytetään ritonaviirin kanssa, jota annetaan farmakokinetiikan tehostajana tai retroviruslääkkeenä, on annettava pienimmät mahdolliset annokset atorvastatiinia tai rosuvastatiinia. Pravastatiinin ja fluvastatiinin metabolia ei ole CYP3A:sta riippuvainen ja yhteisvaikutuksia ritonaviirin kanssa ei odoteta. Jos hoito HMG-CoA-reduktaasin estäjällä on aiheellista, suositellaan pravastatiinia tai fluvastatiinia.

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet

↓Etinyyliestradioli (40 %, 32 %)

Johtuen etinyyliestradiolin pitoisuuksien pienenemisestä, on harkittava estomenetelmiä tai muita ei-hormonaalisia ehkäisymenetelmiä kun käytetään samanaikaisesti ritonaviiria, jota annetaan retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana. Ritonaviiri todennäköisesti muuttaa kohtuverenvuotoprofiilia ja vähentää estradiolia sisältävien ehkäisyvalmisteiden tehoa.

Immuunisalpaajat

↑Voklosporiini

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista akuutin ja/tai kroonisen nefrotoksisuuden mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Immuunisalpaajat

Kalsineuriinin estäjät: ↑Siklosporiini,
↑Takrolimuusi

mTORin estäjät:  
↑Everolimuusi,
↑Sirolimuusi

Farmakokinetiikan tehostajana annettu ritonaviiri estää CYP3A4:ää ja näin ollen sen odotetaan suurentavan siklosporiinin, everolimuusin, sirolimuusin ja takrolimuusin pitoisuuksia plasmassa. Tätä samanaikaista käyttöä tulisi harkita vain, jos immuunisalpaajan seerumipitoisuuksia seurataan tarkasti ja säännöllisesti immuunisalpaajan annoksen pienentämiseksi viimeisimmän ohjeistuksen mukaisesti, jotta vältetään ylialtistuminen ja tätä seuraava immuunisalpaajan vakavien haittavaikutusten lisääntyminen. On tärkeää, että tiivistä ja säännöllistä seurantaa ei suoriteta ainoastaan Paxlovidin samanaikaisen käytön aikana, vaan sitä jatketaan myös Paxlovid-hoidon jälkeen. Kuten yleisesti suositellaan lääkkeiden yhteisvaikutusten hallitsemiseksi, moniammatillisen ryhmän kuulemista tarvitaan käsittelemään tämän samanaikaisen annon monimutkaisuutta (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.4).

Migreenilääkkeet

↑Eletriptaani

Eletriptaanin käyttö on vasta-aiheista vähintään 72 tunnin sisällä Paxlovid-valmisteen käytöstä vakavien haittavaikutusten, mukaan lukien kardiovaskulaaristen ja serebrovaskulaaristen tapahtumien, mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Lipidejä muuntavat aineet

↑Lomitapidi

CYP3A4:n estäjät suurentavat lomitapidialtistusta, ja voimakkaat estäjät suurentavat altistusta noin 27-kertaisesti. Lomitapidin pitoisuuksien odotetaan suurenevan johtuen ritonaviirin aikaansaamasta CYP3A:n estymisestä. Paxlovid-valmisteen samanaikainen käyttö lomitapidin kanssa on vasta-aiheista (ks. lomitapidin lääkemääräystiedot) (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Fosfodiesteraasin (PDE5) estäjät

↑Avanafiili (13-kertainen, 2,4 kertainen)
↑Sildenafiili (11-kertainen, 4-kertainen)
↑Tadalafiili (124 %, ↔)
↑Vardenafiili (49-kertainen, 13-kertainen)
 

Avanafiilin, sildenafiilin, tadalafiilin ja vardenafiilin samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Sedatiivit/unilääkkeet

↑Alpratsolaami (2,5-kertainen, ↔)

Alpratsolaamin metabolia estyy ritonaviirin käytön aloittamisen jälkeen. On syytä olla varovainen ensimmäisten päivien aikana, kun alpratsolaamia käytetään samanaikaisesti retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana annetun ritonaviirin kanssa, ennen kuin alpratsolaamin metabolian induktio alkaa.

Sedatiivit/unilääkkeet

↑Buspironi 

Retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana käytetty ritonaviiri estää CYP3A:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan buspironin pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun buspironia käytetään samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Sedatiivit/unilääkkeet

↑Kloratsepaatti,
↑Diatsepaami,
↑Estatsolaami,
​​​​​​​↑Fluratsepaami,

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä seuraa todennäköisesti kloratsepaatin, diatsepaamin, estatsolaamin ja fluratsepaamin suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Sedatiivit/unilääkkeet

↑Suun kautta käytettävä midatsolaami (1 330 %, 268 %)* ja parenteraalisesti käytettävä midatsolaami

Midatsolaami metaboloituu laajalti CYP3A4:n vaikutuksesta. Samanaikainen käyttö Paxlovid-valmisteen kanssa voi aiheuttaa midatsolaamipitoisuuden suuren nousun. Midatsolaamipitoisuuden plasmassa odotetaan olevan merkittävästi suurempi, kun midatsolaami annetaan suun kautta. Näin ollen Paxlovid-valmisteen samanaikainen käyttö suun kautta annettavan midatsolaamin kanssa on vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3), kun taas on oltava varovainen kun Paxlovid-valmistetta käytetään samanaikaisesti parenteraalisesti annettavan midatsolaamin kanssa. Tiedot parenteraalisesti annettavan midatsolaamin ja muiden proteaasinestäjien samanaikaisesta käytöstä viittaavat siihen, että midatsolaamin määrät plasmassa voivat mahdollisesti nousta 3–4-kertaisesti. Jos Paxlovid-valmistetta käytetään samanaikaisesti annetun midatsolaamin kanssa, se on tehtävä teho-osastolla tai vastaavassa ympäristössä, joka varmistaa tarkan kliinisen seurannan ja asianmukaisen hoidon hengityslaman ja/tai pitkittyneen sedaation tapauksessa. Midatsolaamiannoksen muuttamista on harkittava, erityisesti jos annetaan useampi kuin yksi midatsolaamiannos.

Sedatiivit/unilääkkeet

↑Triatsolaami (> 20-kertainen, 87 %)

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä seuraa todennäköisesti triatsolaamin suurentuneet pitoisuudet plasmassa ja se on näin ollen vasta-aiheista (katso valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Unilääkkeet

↑Tsolpideemi (28 %, 22 %)

Tsolpideemia ja ritonaviiria voidaan käyttää samanaikaisesti, kun liiallisia sedatiivisia vaikutuksia seurataan huolellisesti.

Tupakoinnin lopettaminen

↓Bupropioni (22 %, 21 %)

Bupropioni metaboloituu pääosin CYP2B6:n vaikutuksesta. Bupropionin samanaikaisen käytön toistuvien ritonaviiriannosten kanssa odotetaan alentavan bupropionimääriä. Näiden vaikutusten odotetaan edustavan bupropionimetabolian induktiota. Koska ritonaviirin on kuitenkin osoitettu estävän CYP2B6:ta in vitro, bupropionin suositeltua annosta ei pidä ylittää. Toisin kuin ritonaviirin pitkäaikaisen käytön tapauksessa, mitään merkittävää yhteisvaikutusta ei ilmennyt bupropionin kanssa pienten ritonaviiriannosten lyhytaikaisen käytön jälkeen (200 mg kahdesti päivässä 2 päivän ajan), mikä viittaa siihen, että bupropionipitoisuuksien pieneneminen voi alkaa useita päiviä samanaikaisesti käytetyn ritonaviirin käytön aloittamisen jälkeen.

Steroidit

Budesonidi,
Inhaloitu, injektoitu tai intranasaalinen flutikasonipropionaatti, Triamsinoloni

Systeemisiä kortikosteroidivaikutuksia, kuten Cushingin oireyhtymää ja lisämunuaiskuoren suppressiota (plasman kortisolimäärien havaittiin alentuneen 86%) on raportoitu ritonaviiria ja inhaloitua tai intranasaalista flutikasonipropionaattia saaneilla potilailla; samanlaisia vaikutuksia voisi myös ilmetä muilla CYP3A:n metaboloimilla kortikosteroideilla, esim budesonidi ja triamsinoloni. Näin ollen retroviruslääkkeenä tai farmakokinetiikan tehostajana annetun ritonaviirin samanaikaista käyttöä näiden glukokortikoidien kanssa ei suositella, ellei hoidon mahdollinen hyöty ole suurempi kuin systeemisten kortikosteroidivaikutusten riski. On harkittava glukokortikoidiannoksen pienentämistä ja paikallisten ja systeemisten vaikutusten tarkkaa seuraamista, tai vaihtamista glukokortikoidiin joka ei ole CYP3A4:n substraatti (esim. beklometasoni). Lisäksi mikäli glukokortikoidien käyttö lopetetaan, annoksen pienentämistä asteittain voidaan tarvita pitemmän ajanjakson kuluessa.

Steroidit

↑Deksametasoni

Farmakokinetiikan tehostajana tai retroviruslääkkeenä annettu ritonaviiri estää CYP3A:ta ja näin ollen sen odotetaan suurentavan deksametasonin pitoisuuksia plasmassa. Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun deksametasonia annetaan samanaikaisesti ritonaviirin kanssa.

Steroidit

↑Prednisoloni (28 %, 9 %)

Terapeuttisten vaikutusten ja haittavaikutusten tarkkaa seurantaa suositellaan, kun prednisolonia annetaan samanaikaisesti ritonaviirin kanssa. Metaboliitin, prednisolonin, AUC suureni 37 % 4 päivän ritonaviirikuurin jälkeen ja 28 % 14 päivän ritonaviirikuurin jälkeen.

Kilpirauhashormoni- korvaushoito

Levotyroksiini

Markkinoille tulon jälkeisissä tapauksissa on raportoitu mahdollinen yhteisvaikutus ritonaviiria sisältävien valmisteiden ja levotyroksiinin välillä. Kilpirauhasta stimuloivaa hormonia (TSH) on seurattava levotyroksiinilla hoidetuilla potilailla ainakin ensimmäisen kuukauden ajan ritonaviirihoidon aloittamisen ja/tai lopettamisen jälkeen.

Vasopressiiniantagonistit

↑Tolvaptaani

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista dehydraation, hypovolemian ja hyperkalemian mahdollisuuden vuoksi (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.3).

Lyhenteet: ALAT = alaniiniaminotransferaasi, AUC = käyrän alle jäävä alue.
*Tulokset Paxlovid-valmisteella tehdyistä lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimuksista. 


VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tässä olevia tietoja EI tule käyttää korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon tarjoajan neuvoja, jolla on asianmukainen pätevyys ja luvat. Tässä annetut tiedot ovat vain tiedoksi. Tämä työkalu ei välttämättä kata kaikkia mahdollisia lääkeyhteisvaikutuksia. Vaikka yritämme tarjota tarkkoja ja ajantasaisia ​​tietoja, tätä ei taata.

Aloitussivu

Tämä sivusto on tarkoitettu vain suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille. Tällä sivustolla käsitellyillä tuotteilla voi olla erilainen valmisteyhteenveto eri maissa. Annetut tiedot ovat vain koulutustarkoituksiin.

Copyright © 2023 Pfizer Inc. All rights reserved. PP-PAX-FIN-0088-03042023
Copyright © 2022 Pfizer Inc. All rights reserved. PP-PAX-FIN-0051 04102022
Ainoastaan suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille

Tämä sivusto ei ole tarkoitettu potilaille, tai suuren yleisön jäsenille.

Vakuutan, että olen terveydenhuollon ammattilainen Suomessa.

Jos valitset 'EI', sinut ohjataan covid19oralrx.com -sivustolle, josta löytyy viitetiedot PAXLOVID:sta (nirmatrelviiri, ritonaviiri)

Kyllä Ei