svenska
 
suomi

Meny

Stäng

StartsidaHitta läkemedelsinteraktioner
Sök läkemedelsinteraktioner
Sök efter interaktioner med generiska namn på läkemedel eller nyckelord

De läkemedel som anges är en vägledning och anses inte vara en fullständig lista över alla möjliga läkemedel som kan interagera med PAXLOVID (nirmatrelvir [PF-07321332] tabletter och ritonavir tabletter). Vårdgivaren bör konsultera lämpliga referenser för omfattande information. För frågor eller ytterligare information, kontakta Pfizer Medical Information. Via mejl [email protected] eller ring 09-430040.

Din förfrågan kan kräva ytterligare efterforskning. Denna lista är inte uttömmande.

Om din fråga inte har besvarats, läs igenom den fullständiga produktresumén här eller kontakta Pfizer Medical Information via mejl [email protected] eller ring 09-430040.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedelsklass

Läkemedel inom klassen (AUC‑förändring, Cmax-förändring)

Kliniska kommentarer

Adrenerga alfa1- receptorblockerare

↑Alfuzosin

Ökade plasmakoncentrationer av alfuzosin kan leda till svår hypotension och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3 ).

Amfetaminderivat

↑Amfetamin

Ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel hämmar troligen CYP2D6 och som ett resultat förväntas det öka koncentrationerna av amfetamin och dess derivat. Noggrann övervakning av biverkningar rekommenderas när dessa läkemedel ges samtidigt med Paxlovid.

Analgetika

↑Buprenorfin (57 %, 77 %),
​​​​​​​ ↑Norbuprenorfin (33 %, 108 %)

Ökningarna av plasmanivåer av buprenorfin och dess aktiva metabolit ledde inte till någon klinisk signifikant farmakodynamisk förändring i en grupp av opioidtoleranta patienter. Dosjustering av buprenorfin är därför troligen inte nödvändigt då dessa ges tillsammans.

Analgetika

↓Piroxikam

Minskad exponering av piroxikam på grund av CYP2C9-induktion av Paxlovid.

Analgetika

↑Petidin,
↑Propoxifen

Ökade plasmakoncentrationer av norpetidin och propoxifen kan leda till allvarlig andningsdepression eller hematologiska avvikelser och är därför kontraindicerade (se produktresumén avsnitt 4.3).

Analgetika

↑Fentanyl

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare hämmar CYP3A4 och som ett resultat förväntas det öka plasmakoncentrationer av fentanyl. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar (inklusive andningsdepression) rekommenderas när fentanyl ges samtidigt med ritonavir.

Analgetika

↓Metadon (36 %, 38 %)

Ökade metadondoser kan vara nödvändigt vid samtidig administrering med ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare på grund av inducering av glukuronidering. Dosjustering bör övervägas baserat på patientens kliniska svar på metadonbehandling.

Analgetika

↓Morfin

Morfinnivåer kan minska på grund av inducering av glukuronidering av samtidigt administrerat ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare.

Kärlvidgande medel

↑Ranolazin

På grund av CYP3A-hämningen orsakad av ritonavir förväntas koncentrationen av ranolazin öka. Samtidig administrering med ranolazin är kontraindicerad (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antiarytmika

↑Amiodaron,
↑Bepridil,
↑Dronedaron,
↑Enkainid,
↑Flekainid,
↑Propafenon,
​​​​​​​↑Kinidin

Ritonavir som ges samtidigt höjer troligen plasmakoncentrationerna av amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon och kinidin och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antiarytmika

↑Digoxin

Denna interaktion kan bero på en modifiering av P‑glykoproteinmedierat utflöde av digoxin då ritonavir doseras som en farmakokinetisk förstärkare.

Antiastmatiska läkemedel

↓Teofyllin (43 %, 32 %)

En ökad dos av teofyllin kan krävas vid samtidig administrering med ritonavir, på grund av inducering av CYP1A2.

Cancerläkemedel

↑Afatinib

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av hämning av bröstcancerresistensprotein (BCRP) och akut hämning av P‑glykoprotein orsakad av ritonavir. Graden av ökning av AUC och Cmax beror på tidpunkten för administrering av ritonavir. Samtidig administrering av afatinib och Paxlovid ska ske med försiktighet (se produktresumén för afatinib). Biverkningar förknippade med afatinib ska övervakas.

Cancerläkemedel

↑Abemaciclib

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av CYP3A4-hämning av ritonavir. Samtidig administrering av abemaciclib och Paxlovid ska undvikas. Om administrering bedöms som oundviklig, se produktresumén för abemaciclib för rekommendationer om dosjustering. Biverkningar förknippade med abemaciclib ska övervakas.

Cancerläkemedel

↑Apalutamid

Apalutamid är en måttlig till stark CYP3A4-inducerare och detta kan leda till minskad exponering av PF-07321332/ritonavir och potentiell förlust av virologiskt svar. Dessutom kan serumkoncentrationer av apalutamid öka vid samtidig administrering av ritonavir, vilket kan leda till allvarliga biverkningar inklusive kramper. Samtidig användning av Paxlovid och apalutamid rekommenderas inte.

Cancerläkemedel

↑Ceritinib

Serumkoncentrationerna av ceritinib kan öka på grund av hämning av CYP3A och P‑glykoprotein orsakad av ritonavir. Administrering av ceritinib med Paxlovid ska ske med försiktighet. Se produktresumén för ceritinib för rekommendationer om dosjustering. Biverkningar förknippade med ceritinib ska övervakas.

Cancerläkemedel

↑Dasatinib,
↑Nilotinib,
↑Vinkristin,
​​​​​​​↑Vinblastin

Serumkoncentrationerna kan öka vid samtidig administrering med ritonavir, vilket kan leda till en ökad risk för biverkningar.

Cancerläkemedel

↑Enkorafenib

Serumkoncentrationer av enkorfenib kan öka vid samtidig administrering med ritonavir, vilket kan öka risken för toxicitet inklusive risk för allvarliga biverkningar som förlängt QT‑intervall. Samtidig administrering av enkorafenib och ritonavir ska undvikas. Om nyttan bedöms överväga risken och ritonavir måste användas, ska patienter övervakas noggrant med avseende på säkerhet.

Cancerläkemedel

↑Fostamatinib

Samtidig administrering av fostamatinib med ritonavir kan öka exponeringen för R406, metaboliten av fostamatinib, vilket resulterar i dosrelaterade biverkningar som levertoxicitet, neutropeni, hypertension eller diarré. Se produktresumén för fostamatinib för rekommendationer om dosreduktion om sådana biverkningar uppstår.

Cancerläkemedel

↑Ibrutinib

Serumkoncentrationerna av ibrutinib kan öka på grund av CYP3A-hämning av ritonavir som resulterar i ökad risk för toxicitet, inklusive risk för tumörlyssyndrom. Samtidig administrering av ibrutinib och ritonavir ska undvikas. Om nyttan bedöms överväga risken och ritonavir måste användas, så ska ibrutinib-dosen reduceras till 140 mg och patienten ska noga monitoreras för eventuell toxicitet.

Cancerläkemedel

↑Neratinib

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av CYP3A4-hämning av ritonavir. Samtidig användning av neratinib med Paxlovid är kontraindicerat på grund av allvarliga och/eller livshotande potentiella reaktioner inklusive levertoxicitet (se produktresumén avsnitt 4.3).

Cancerläkemedel

↑Venetoklax

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av CYP3A-hämning av ritonavir som resulterar i ökad risk för tumörlyssyndrom vid dosinitiering och under upptrappningsfasen och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3 och produktresumén för venetoklax). För patienter som avslutat upptrappningsfasen och står på en stabil dos venetoklax ska dosen venetoklax minskas med minst 75 % när det används med starka CYP3A-hämmare (se produktresumén för venetoklax för doseringsanvisningar).

Antikoagulantia

↑Rivaroxaban (153 %, 53 %)

Hämning av CYP3A och P‑glykoprotein leder till ökade plasmanivåer och farmakodynamiska effekter av rivaroxaban som kan leda till en ökad blödningsrisk. Därför rekommenderas inte användning av ritonavir till patienter som får rivaroxaban.

Antikoagulantia

↑Vorapaxar

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av CYP3A-hämning av ritonavir. Samtidig administrering av vorapaxar med Paxlovid rekommenderas inte (se produktresumén för vorapaxar).

Antikoagulantia

Warfarin,
↑↓S‑Warfarin (9 %, 9 %),
​​​​​​​↓↔R‑Warfarin (33 %)

Inducering av CYP1A2 och CYP2C9 leder till sänkta nivåer av R‑warfarin medan liten farmakokinetisk effekt märks på S‑warfarin då de administreras tillsammans med ritonavir. Sänkta nivåer R‑warfarin kan leda till minskad antikoagulation, därför rekommenderas att antikoagulationsparametrarna övervakas då warfarin administreras samtidigt med ritonavir.

Antikonvulsiva medel

Karbamazepin,
Fenobarbital,
​​​​​​​Fenytoin

Karbamazepin, fenobarbital och fenotoin är starka CYP3A4-inducerare och detta kan leda till en minskad exponering av PF-07321332 och ritonavir och potentiell förlust av virologiskt svar. Samtidig användning av karbamazepin, fenobarbital och fenytoin med Paxlovid är kontraindicerad (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antikonvulsiva medel

↓Divalproex,
Lamotrigin,
​​​​​​​Fenytoin

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare inducerar oxidation via CYP2C9 och glukuronidering och förväntas som ett resultat sänka plasmakoncentrationerna av antikonvulsiva läkemedel. Noggrann övervakning av serumnivåerna eller terapeutiska effekter rekommenderas då dessa läkemedel administreras tillsammans med ritonavir. Fenytoin kan sänka serumnivåer av ritonavir.

Antidepressiva läkemedel

↑Amitriptylin,
Fluoxetin,
Imipramin,
Nortriptylin,
Paroxetin,
​​​​​​​Sertralin

Ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel inhiberar troligen CYP2D6 och förväntas som ett resultat öka koncentrationerna av imipramin, amitriptylin, nortriptylin, fluoxetin, paroxetin eller sertralin. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när dessa läkemedel ges samtidigt med antiretrovirala doser av ritonavir (se produktresumén avsnitt 4.4).

Antidepressiva läkemedel

↑Desipramin (145 %, 22 %)

AUC och Cmax av 2‑hydroximetaboliten minskade med 15 % respektive 67 %. Dosminskning av desipramin rekommenderas vid samtidig administrering med ritonavir.

Giktmedel

↑Kolkicin

Koncentrationen av kolkicin förväntas öka vid samtidig administrering med ritonavir. Livshotande och dödliga läkemedelsinteraktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med kolkicin och ritonavir (hämning av CYP3A4 och P‑glykoprotein). Samtidig användning av kolkicin med Paxlovid är kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antihistaminer

↑Astemizol,
​​​​​​​↑Terfenadin

Ökade plasmakoncentrationer av astemizol och terfenadin, vilket ökar risken för allvarliga arytmier orsakade av dessa läkemedel. Samtidig användning med Paxlovid är därför kontraindicerad (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antihistaminer

↑Fexofenadin

Ritonavir, doserat som farmkaokinetisk förstärkare, kan modifiera P‑glykoproteinmedierat utflöde av fexofenadin vilket resulterar i ökade koncentrationer av fexofenadin.

Antihistaminer

↑Loratadin

Ritonavir, doserat som farmakokinetisk förstärkare, hämmar CYP3A och förväntas som ett resultat öka plasmakoncentrationerna av loratadin. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när loratadin ges samtidigt med ritonavir.

Antiinfektiva medel

↑Rifabutin (4‑faldig, 2,5‑faldig),
​​​​​​​↑25‑O‑ desacetylrifabutinmetabolit (38‑faldig, 16‑faldig)

På grund av kraftigt förhöjd AUC för rifabutin kan det vara lämpligt att minska dosen rifabutin till 150 mg 3 gånger per vecka när de administreras samtidigt med ritonavir som farmakokinetisk förstärkare.

Antiinfektiva medel

↓Vorikonazol (39 %, 24 %)

Samtidig administrering av vorikonazol och ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare ska undvikas såvida inte en bedömning av nyttan/risken för patienten motiverar användningen av vorikonazol.

Antiinfektiva medel

↑Ketokonazol (3,4‑faldig, 55 %)

Ritonavir hämmar CYP3A-medierad metabolism av ketokonazol. På grund av en ökad förekomst av gastrointestinala- och leverbiverkningar, bör en dosminskning av ketokonazol övervägas när det ges samtidigt med ritonavir.

Antiinfektiva medel

↑Itrakonazola,
​​​​​​​↑Erytromycin

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare hämmar CYP3A4 och förväntas som ett resultat öka plasmakoncentrationerna av itrakonazol och erytromycin. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när erytromycin eller itrakonazol ges samtidigt med ritonavir.

Antiinfektiva medel

↓Atovakvon

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare inducerar glukuronidering och förväntas som ett resultat minska plasmakoncentrationerna av atovakvon. Noggrann övervakning av serumnivåerna eller terapeutiska effekter rekommenderas då atovakvon administreras samtidigt med ritonavir.

Antiinfektiva medel

↑Bedakilin

Det finns inga tillgängliga interaktionsstudier med enbart ritonavir. På grund av risken för bedakilin-relaterade biverkningar ska samtidig administrering undvikas. Om nyttan överväger risken måste samtidig administrering av bedakilin med ritonavir ske med försiktighet. Mer frekvent elektrokardiogrammonitorering och övervakning av transaminaser rekommenderas (se produktresumén för bedakilin).

Antiinfektiva medel

Delamanid

Det finns inga tillgängliga interaktionsstudier med enbart ritonavir. I en läkemedelsinteraktionsstudie med friska frivilliga, med 100 mg delamanid två gånger dagligen och 400/100 mg lopinavir/ritonavir två gånger dagligen i 14 dagar ökade exponeringen för delamanidmetaboliten DM-6705 med 30 %. Om samtidig administrering av delamanid och ritonavir bedöms vara nödvändig rekommenderas mycket frekvent elektrokardiogrammonitorering under hela behandlingsperioden med delamanid, på grund av risken för QTc‑förlängning associerad med DM‑6705 (se produktresumén avsnitt 4.4 och produktresumén för delamanid).

Antiinfektiva medel

↑Klaritromycin (77 %, 31 %),
​​​​​​​↓14‑OH klaritromycinmetabolit (100 %, 99 %)

På grund av klaritromycins stora terapeutiska fönster bör ingen dosminskning vara nödvändig hos patienter med normal njurfunktion. Klaritromycindoser större än 1 g per dag ska inte administreras samtidigt med ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare. För patienter med nedsatt njurfunktion bör en dosminskning av klaritromycin övervägas. För patienter med kreatininclearance 30–60 ml/min ska dosen minskas med 50 %, för patienter med kreatininclearance mindre än 30 ml/min ska dosen minskas med 75 %.

Antiinfektiva medel

Sulfametoxazol/ Trimetoprim

Dosändring av sulfametoxazole/ trimetoprim under samtidig ritonavirbehandling är inte nödvändigt.

Antiinfektiva medel

↑ Fusidinsyra

Ritonavir som administreras samtidigt ökar troligen plasmakoncentrationerna av både fusidinsyra och ritonavir och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antiinfektiva medel

Rifampicin

Rifampicin är en stark CYP3A4-inducerare, detta kan leda till en minskad exponering av PF-07321332/ritonavir och potentiell förlust av virologiskt svar. Samtidig användning av rifampicin med Paxlovid är kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Hiv-läkemedel

↑Efavirenz (21 %)

En högre frekvens av biverkningar (t.ex. yrsel, illamående, parestesi) och avvikelser i laboratorievärden (förhöjda leverenzymer) har observerats då efavirenz administreras samtidigt med ritonavir.

Hiv-läkemedel

↑Maravirok (161 %, 28 %)

Ritonavir ökar serumnivåerna av maravirok som ett resultat av CYP3A-inhibering. Maravirok kan ges tillsammans med ritonavir för att öka exponeringen av maravirok. För ytterligare information, se produktresumén för maravirok.

Hiv-läkemedel

↓Raltegravir (16 %, 1 %)

Samtidig administrering av ritonavir och raltegravir resulterar i en mindre sänkning av raltegravirnivåerna.

Hiv-läkemedel

↓Zidovudin (25 %, ND)

Ritonavir kan inducera glukuronidering av zidovudin, vilket kan resultera i något sänkta nivåer av zidovudin. Dosändring bör inte vara nödvändig.

Hepatit C-läkemedel

↑Glekaprevir/ pibrentasvir

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av ritonavirs hämning av P-gp, BCRP och OATP1B. Samtidig administrering av glekaprevir/ pibrentasvir och Paxlovid rekommenderas inte på grund av en ökad risk för ALAT-förhöjningar associerade med ökad glekaprevirexponering.

Antipsykotika

↑Klozapin,
​​​​​​​↑Pimozid

Samtidig administrering med ritonavir resulterar troligen i ökade plasmakoncentrationer av klozapin eller pimozid och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antipsykotika

↑Haloperidol,
↑Risperidon,
​​​​​​​↑Tioridazin

Ritonavir hämmar troligen CYP2D6 och förväntas därmed öka koncentrationerna av haloperidol, risperidon och tioridazin. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när dessa läkemedel ges samtidigt med ritonavir som ett antiretroviralt läkemedel.

Antipsykotika

↑Lurasidon

På grund av CYP3A-inhibering orsakad av ritonavir förväntas koncentrationen av lurasidon öka. Samtidig administrering med lurasidon är kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Antipsykotika

↑Kvetiapin

På grund av CYP3A-inhibering av ritonavir förväntas koncentrationen av kvetiapin öka. Samtidig administrering med Paxlovid och kvetiapin är kontraindicerat eftersom kvetiapin-relaterad toxicitet kan öka (se produktresumén avsnitt 4.3).

β2‑agonist (långtidsverkande)

↑Salmeterol

Ritonavir hämmar CYP3A4 och som ett resultat förväntas en synbar ökning i plasmakoncentrationer av salmeterol. Därför rekommenderas inte samtidig användning.

Kalciumflödeshämm are

↑Amlodipin,
↑Diltiazem,
​​​​​​​↑Nifedipin

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare eller antiretroviralt läkemedel hämmar CYP3A4 och förväntas som ett resultat höja plasmakoncentrationerna av kalciumflödeshämmare. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när dessa läkemedel ges samtidigt med ritonavir.

Endotelinantagonister

↑Bosentan

Samtidig administrering av bosentan och ritonavir kan öka den maximala koncentrationen (Cmax) av bosentan vid steady state och AUC.

Endotelinantagonister

↑Riociguat

Serumkoncentrationerna kan öka på grund av hämning av CYP3A och P‑glykoprotein av ritonavir. Samtidig administrering av riociguat med Paxlovid rekommenderas inte (se produktresumén för riociguat).

Ergotderivat

↑Dihydroergotamin,
↑Ergonovin,
↑Ergotamin,
​​​​​​​↑Metylergonovin

Samtidig administrering av ritonavir resulterar troligen i förhöjda plasmakoncentrationer av ergotderivat och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Motilitetsfrämjande medel

↑ Cisaprid

Ökade plasmakoncentrationer av cisaprid, vilket ökar risken för allvarliga arytmier orsakade av detta läkemedel. Samtidig användning med Paxlovid är därför kontraindicerad (se produktresumén avsnitt 4.3).

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Johannesört

Traditionellt växtbaserat läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) på grund av risken för sänkta plasmakoncentrationer och minskade kliniska effekter av PF-07321332 och ritonavir. Samtidig användning med Paxlovid är därför kontraindicerad (se produktresumén avsnitt 4.3).

HMG‑CoA- reduktashämmare

↑Atorvastatin,
Fluvastatin,
Lovastatin,
Pravstatin,
Rosuvastatin,
​​​​​​​Simvastatin

HMG‑CoA-reduktashämmare vilka i hög grad är beroende av CYP3A-metabolism, såsom lovastatin och simvastatin, förväntas ha markant förhöjda plasmakoncentrationer då de ges samtidigt med ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare. Eftersom ökade koncentrationer av lovastatin och simvastatin kan göra patienter känsligare för myopati, inklusive rabdomyolys, är kombinationen av dessa läkemedel med ritonavir kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3). Atorvastatin är mindre beroende av CYP3A för metabolism. Elimineringen av rosuvastatin är inte beroende av CYP3A, emellertid har en ökning i rosuvastatinexponering rapporterats då ritonavir ges samtidigt. Mekanismen för denna interaktion är inte känd men kan bero på en transporthämning. Vid användning tillsammans med ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare eller antiretroviralt läkemedel ska de lägsta möjliga doserna av atorvastatin eller rosuvastatin administreras. Metabolismen av pravastatin och fluvastatin är inte CYP3A-beroende och interaktioner med ritonavir förväntas inte. Om behandling med en HMG‑CoA-reduktashämmare är indikerad rekommenderas pravastatin eller fluvastatin.

Hormonella preventivmedel

↓Etinylestradiol (40 %, 32 %)

På grund av minskade etinylestradiolkoncentrationer bör barriär- eller andra icke-hormonella preventivmetoder övervägas vid samtidig användning av ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare. Ritonavir kan troligen förändra blödningsprofilen i livmodern och minska effekten av preventivmedel som innehåller östrogen.

Immunsuppressiva medel

↑Cyklosporin,
↑Takrolimus,
​​​​​​​↑Everolimus

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare eller antiretroviralt läkemedel hämmar CYP3A4 och förväntas som ett resultat öka plasmakoncentrationerna av ciklosporin, takrolimus eller everolimus. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när dessa läkemedel ges samtidigt med ritonavir.

Lipidmodifierande medel

↑Lomitapid

CYP3A4-hämmare ökar exponeringen av lomitapid, med starka hämmare ökar exponering cirka 27 gånger. På grund av CYP3A-hämning av ritonavir förväntas koncentrationerna av lomitapid öka. Samtidig användning av Paxlovid med lomitapid är kontraindicerat (se förskrivarinformation för lomitapid) (se produktresumén avsnitt 4.3).

Fosfodiesterashämm are (PDE5)

↑Avanafil (13‑faldig, 2,4‑faldig)

Samtidig användning av avanafil tillsammans med Paxlovid är kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Fosfodiesterashämm are (PDE5)

↑Sildenafil (11‑faldig, 4‑faldig)

Samtidig användning av sildenafil, för behandling av erektil dysfunktion, tillsammans med ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare ska ske med försiktighet och sildenafildoser får aldrig överstiga 25 mg under 48 timmar. Samtidig användning av sildenafil tillsammans med Paxlovid är kontraindicerat hos patienter med pulmonell arteriell hypertoni (se produktresumén avsnitt 4.3).

Fosfodiesterashämm are (PDE5)

↑Tadalafil (124 %, ↔)

Samtidig användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion och ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare ska ske med försiktighet och med minskade doser på högst 10 mg tadalafil var 72:a timme samt med ökad övervakning av biverkningar.

Fosfodiesterashämm are (PDE5)

↑Vardenafil (49‑faldig, 13‑faldig)

Samtidig användning av vardenafil tillsammans med Paxlovid är kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Sedativa läkemedel/hypnotika

↑Klorazepat,
↑Diazepam,
↑Estazolam,
​​​​​​​↑Flurazepam

Samtidig administrering med ritonavir ökar troligen plasmakoncentrationerna av klorazepat, diazepam, estazolam och flurazepam och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Sedativa läkemedel/hypnotika

↑Oralt och parenteralt Midazolam

Midazolam metaboliseras nästan uteslutande av CYP3A4. Samtidig administrering med Paxlovid kan orsaka en stor koncentrationsökning av midazolam. Plasmakoncentrationerna av midazolam förväntas vara signifikant högre när midazolam ges oralt. Därför ska Paxlovid inte ges samtidigt med oralt administrerat midazolam (se produktresumén avsnitt 4.3) och samtidig administrering av Paxlovid med parenteralt midazolam ska ske med försiktighet. Data från samtidig användning av parenteralt midazolam med andra proteashämmare visar på en möjlig 3- till 4‑faldig ökning i plasmanivåer av midazolam. Om Paxlovid ges samtidigt med parenteralt midazolam, ska detta ske på en intensivvårdsavdelning eller liknande, vilken kan säkerställa noggrann övervakning och lämplig medicinsk åtgärd vid andningsdepression och/eller förlängd sedering. Dosjustering av midazolam bör övervägas, särskilt om mer än en engångsdos midazolam administreras.

Sedativa läkemedel/hypnotika

↑Triazolam (> 20‑faldig, 87 %)

Samtidig administrering med ritonavir resulterar troligen i ökade plasmakoncentrationer av triazolam och är därför kontraindicerat (se produktresumén avsnitt 4.3).

Sedativa läkemedel/hypnotika

↓Petidin (62 %, 59 %),
​​​​​​​ ↑Norpetidinmetabolit (47 %, 87 %)

Användningen av petidin och ritonavir är kontraindicerad på grund av de ökade koncentrationerna av metaboliten norpetidin, som har både analgetisk och stimulerande effekt på centrala nervsystemet. Förhöjda norpetidinkoncentrationer kan öka risken för biverkningar i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsiliknande kramper), se produktresumén avsnitt 4.3.

Sedativa läkemedel/hypnotika

↑Alprazolam (2,5‑faldig, ↔)

Metabolismen av alprazolam hämmas efter introduktion av ritonavir. Försiktighet krävs under de första dagarna då alprazolam administreras tillsammans med ritonavir doserat som ett antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare, innan induktion av alprazolammetabolism utvecklas.

Sedativa läkemedel/hypnotika

↑Buspiron

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare eller antiretroviralt läkemedel hämmar CYP3A och förväntas som ett resultat höja plasmakoncentrationen av buspiron. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när buspiron ges samtidigt med ritonavir.

Sömnmedel

↑Zolpidem (28 %, 22 %)

Zolpidem och ritonavir kan administreras samtidigt med noggrann övervakning av överdrivna sedativa effekter.

Rökavvänjningsmedel

↓Bupropion (22 %, 21 %)

Bupropion metaboliseras i huvudsak av CYP2B6. Samtidig administrering av bupropion tillsammans med upprepade doser av ritonavir förväntas sänka bupropionnivåerna. Dessa effekter tros bero på inducering av bupropionmetabolismen. Då ritonavir också har visat sig hämma CYP2B6 in vitro ska den rekommenderade dosen bupropion ändå inte överskridas. I motsats till långtidsadministrering av ritonavir, fanns det ingen märkbar interaktion med bupropion efter en kort tids administrering av låga doser ritonavir (200 mg två gånger dagligen i 2 dagar), vilket tyder på att minskning av bupropionkoncentrationer kanske inte initieras förrän flera dagar efter initiering av samtidig administrering med ritonavir.

Steroider

Inhalerat,
injicerat eller intranasalt flutikasonpropionat,
Budesonid,
​​​​​​​Triamcinolon

Systemiska effekter av kortikosteroider, inklusive Cushings syndrom och binjuresuppression (kortisolnivåer i plasma noterades ha minskat med 86 %) har rapporterats hos patienter som får ritonavir och inhalerat eller intranasalt flutikasonpropionat. Liknande effekter kan även uppstå med andra kortikosteroider som metaboliseras via CYP3A, t.ex. budesonid och triamcinolon. Samtidig användning av ritonavir doserat som antiretroviralt läkemedel eller farmakokinetisk förstärkare och dessa glukokortikoider rekommenderas följaktligen inte, såvida inte den potentiella nyttan av behandlingen överväger riskerna för systemiska effekter av kortikosteroiderna. En dosminskning av glukokortikoiden bör övervägas med noggrann övervakning av lokala och systemiska effekter, eller byte till en glukokortikoid som inte är ett substrat för CYP3A4 (t.ex. beklometason). Därutöver kan progressiv dosminskning under en längre tid krävas vid utsättande av glukokortikoider.

Steroider

↑Dexametason

Ritonavir doserat som farmakokinetisk förstärkare eller antiretroviralt läkemedel hämmar CYP3A och förväntas som ett resultat öka plasmakoncentrationerna av dexametason. Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas när dexametason administreras samtidigt med ritonavir.

Steroider

↑Prednisolon (28 %, 9 %)

Noggrann övervakning av terapeutiska effekter och biverkningar rekommenderas då prednisolon administreras samtidigt med ritonavir. AUC för metaboliten prednisolon ökade med 37 % och 28 % efter 4 respektive 14 dagar för ritonavir.

Tyreoideahormon, substitutionsbehandling

Levotyroxin

Efter marknadsföring har fall som indikerar en potentiell interaktion mellan läkemedel som innehåller ritonavir och levotyroxin rapporterats. Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) ska övervakas hos patienter som behandlas med levotyroxin åtminstone den första månaden efter påbörjad och/eller avslutad ritonavirbehandling.

FRISKRIVNING: Informationen här ska INTE användas som ett substitut för råd från en läkare eller annan vårdgivare med lämpliga kvalifikationer och tillstånd. Informationen som tillhandahålls här är endast avsedd i informativt syfte. Detta verktyg kanske inte täcker alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Även om vi försöker tillhandahålla korrekt och uppdaterad information ges ingen garanti för detta.

Startsida

Denna webbplats är avsedd enbart för hälso- och sjukvårdspersonal i Finland. De läkemedel som diskuteras på denna webbplats kan ha andra läkemedelsmärkningar i andra länder. Informationen som delges är enbart avsedd för utbildningssyften.

Copyright © 2021 Pfizer Inc. Med ensamrätt PP-PAX-FIN-0051 04102022
För finska hälso- och sjukvårdspersonal

Dessa sidor är inte avsedda för patienter eller för allmänheten.

Jag bekräftar att jag är sjukvårdspersonal bosatt i Finland

​​​​​​​Om du väljer ”Nej” kommer du att omdirigeras till covid19oralrx.com där du kan komma åt referensinformation om PAXLOVID™ (PF-07321332; ritonavir)

Ja Nej